Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Ngày 07/04/2016, ông Kwon, tư vấn dự án của Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn

Quốc (KOICA) cùng Lãnh đạo và nhân viên Chi cục Biển- hãi đảo và Khí tượng

tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc vớị Trung tâm NCBĐKH miền Trung, mục

đích của chuyến làm việc là tìm hiểu và đánh giá về quá trình xây dựng các vườn

ươm cây giống cung cấp cho dự án trồng rừng chống xói mòn tại Quảng Trị.

 

Read more: Hợp tác nghiên cứu trong khuôn khổ dự án Hanh...

This research studies the efficiency of rice regeneration production and factors affecting farmers’ decision to switch from summer-autumn rice to regeneration rice production in Le Thuy District , Quang Binh Province . Information , data analyzed in this study were collected from related departments, interviewing 80 farm households and indepth interviewing of 9 officers key performants.

Read more: Efficiency of regemination rice in Le Thuy...

The Centre for Climate Change Study in Central Vietnam is cooperating with Cambridge University - United Kingdom to carry out the research " Migrant Vulnerability and Climate Change ". The research is being carried out in Da Nang city from 2012 to 2013

The Centre for Climate Change in Central Vietnam is cooperating with Copenhagen - Denmark have been implementing the project " Climate Change and Rural Instutations" in two provinces in central Vietnam : Thua Thien Hue and Quang Binh. The selected research areas include : Hai Ninh commune - Quang Ninh district , Phu Xuan commune and Thuan An town -  Phu Vang district

Read more: The cooperative project with Copenhagen...

You are here: Home Processing Projects