Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 16-18 năm 2017), Ban QLR Phòng hộ Nam Đông đã mời chuyên gia đánh giá của FSC tiến hành tiền khảo sát, đánh giá tại các tiểu khu tham gia chứng chỉ FSC về rừng Mây. CCCSC đã cử 3 cán bộ tham gia với vai trò là quan sát viên. Trong các buổi làm việc, Chuyên gia FSC đã đưa ra một số khuyến nghị đối với Ban QLR Phòng hộ Nam Đông nhằm thực hiện và đáp ứng được các tiêu chuẩn về quản lý rừng bền vững.

Các bên đang thảo luận về các vấn đề liên quan

TS. Hồ Thanh Hà (giám đốc CCCSC) cùng đoàn WWF tham gia tiền đánh giá FSC tại Nam Đông - TT.Huế

TS. Hồ Thanh Hà (giám đốc CCCSC) cùng đoàn WWF tham gia tiền đánh giá FSC tại Nam Đông - TT.Huế

 

You are here: Home Domestic Coordination Information THAM GIA TIỀN ĐÁNH GIÁ CHỨNG CHỈ RỪNG MÂY FSC NAM ĐÔNG