Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Dịch vụ : 

Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về: 

-          Phương pháp đánh giá dự án 

-          Phương pháp viết bài báo/ báo cáo khoa học 

-          Phương pháp nghiên cứu định tính trong nông nghiệp và phát triển nông thôn 

-          Phương pháp nghiên cứu định lượng trong nông nghiệp và phát triển nông thôn 

-          Phân tích thống kê

-          Ứng dụng tin học trong phân tích thống kê và thiết kế thí nghiệm 

Tổ chức các sự kiện: hội thảo, hội nghị khoa học 

Tư vấn: 

-          Tư vấn đánh giá dự án 

-          Tư vấn thiết kế dự án 

-          Tư vấn xây dựng mô hình thích ứng Biến đổi khí hậu 

 

 

 

Bạn đang ở trang: Home Đào tạo sau Đại học