TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU MIỀN TRUNG VIỆT NAM
(CCCSC)

Phụ trách trung tâm

 

GVC. TS. Trần Thị Phượng
Email: tranthiphuong@huaf.edu.vn or ttphuong.huaf@hueuni.edu.vn
ĐT: + 84 234 3526056
DĐ: 0918382352