Tầm nhìn

Xây dựng Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung trở thành một Trung tâm nghiên cứu mạnh và chuyên sâu trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, môi trường, nông nghiệp và khẳng định vị thế trong khu vực và trên phạm vi cả nước.

Sứ mạng

Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung có sứ mạng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, quản lý rủi ro thiên tai, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường; là cầu nối giữa nhà Trường với các địa phương và tổ chức khác trong nước cũng như trên thế giới.

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung bao gồm:

– Uy tín- Kế thừa và Sáng tạo

– Chuyên nghiệp

– Hiệu quả