Thông tin chung về Trung tâm

Chức năng của CCCSC Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu Miền Trung (CCCSC) là đơn vị có chức năng nghiên cứu khoa học, đào tạo, cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến tác động của biến đổi khí hậu; Nâng cao năng lực thích ứng với BĐKH và giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; Tư vấn cho các bên liên quan trong việc lựa chọn các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất nông nghiệp nghiệp và sử dụng đất; Tư vấn về lĩnh vực quản lý rủi ro thiên tai, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi  trường. Nhiệm vụ của CCCSC

Thực hiện các nghiên cứu có liên quan đến đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, khả năng thích ứng và giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
Lồng ghép nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của các ngành nông nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường phù hợp với quy định của pháp luật có hiệu lực tại thời điểm thực hiện.
Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về các lĩnh vực: Biến đổi khí hậu; Kiểm kê khí nhà kính trong hoạt động sản xuất nông nghiêp và sử dụng đất; Quản lý rủi ro thiên tai; Quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường bền vững.
Xây dựng và phát triển mạng lưới chia sẻ, trao đổi thông tin với các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước thông qua việc tổ chức seminar, hội thảo, tham quan học tập.
Cung cấp dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực liên quan đến biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong sản xuất nông nghiệp và sử dụng đất, kiểm kê khí nhà kính, quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên và môi trường bền vững.
Chuyển giao các sản phẩm khoa học công nghệ có liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm.

Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâmTrường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế

có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn cho miền Trung, Tây Nguyên và cả nước theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế. Trong bối cảnh ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất và phát triển nông nghiệp, nông thôn ngày càng gia tăng, việc thành lập Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung nhằm thực hiện các nghiên cứu khoa học liên quan đến thích ứng và giảm thiểu ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp và cộng đồng người dân ở miền Trung Việt Nam.

Từ khi được thành lập theo quyết định số 1222/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Giám đốc Đại học Huế, Trung tâm đã thực hiện được nhiều hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Trung tâm đã và đang thực hiện một số đề tài, dự án trong nước và hợp tác quốc tế, thực hiện các hợp đồng tư vấn trong một số lĩnh vực liên quan trên địa bàn miền Trung.