Cơ cấu tổ chức

Trung tâm là đơn vị trực thuộc trường Đại học Nông Lâm theo quyết định thành lập của giám đốc Đại học Huế. Nhiệm kỳ cán bộ quản lý Trung tâm là 05 năm theo nhiệm kỳ Hiệu trưởng. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm có Giám đốc, Phó Giám đốc, các cố vấn cao cấp, chuyên gia, cộng tác viên và các tình nguyện viên. Dựa vào lĩnh vực chuyên môn, các chuyên gia và cộng tác viên được chia thành 03 nhóm nghiên cứu, mỗi nhóm phụ trách một lĩnh vực chuyên sâu có liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm.