Nghiên cứu này đánh giá hiểu quả của Lúa tái sinh và các nhân tố ảnh hưởng trong việc chuyển đổi từ lúa Hè thu sang lúa tái sinh của người nông dân ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Phân tích số liệu và thông tin trong nghiên cứu được thu thập từ các ban ngành có liên quan, phỏng vấn 80 hộ dân và phỏng vấn sâu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.